הנחיות לתושב

הנחיות להגשת בקשה להיתר – תוספת בניה

תנאי סף להגשה ראשונה:

 • אישור זכויות בנכס.
 • צילום ת.ז
 • חתימות שכנים.
 • צילום מצב קיים.
 • גרמושקה ערוכה על כל פרטיה ע”י אדריכל או מהנדס הכוללת חתימה של כל בעלי העניין )עורך הבקשה, מהנדס ומבקש(.
 • מפת מדידה ערוכה ע”י מודד מוסמך עדכני לחצי שנה אחרונה – פורמט מפ”י
 • רישיונות / תעודות של עורך הבקשה והמהנדס.

התוכניות יוגשו לבודקת התוכניות שתבדוק התאמה לתכנית בניין עיר (תב”ע)

לאחר הבדיקה הראשונה:

 • שליחת גיליון הדרישות
 • יש צורך בתשלום פיקדון 20% מהאגרה הסופית ופתיחת תיק. אם פיקדון לא שולם – לא יתאפשר קידום של התיק.

ועדת תכנון ובניה:

 • דיון בוועדה
 • החלטת ועדה

בדיקת תיק מקיפה:

 • בדיקת התוכנית והשלמת כל הנדרש.
 • תשלום אגרה 80%
 • מילוי טופס טיולים
 • הגשת תכניות מסודרות חתומות ב 2- עותקים

קבלת היתר

 דרישות בסיסיות:

 • הצהרת מהנדס.
 • טופס הגשת חישובים סטטיים.
 • חוזה עם מעבדה מאושרת לבדיקות בטון, אטימות, טיח, גז, אינסטלציה, מערכת סולארית, ממ”ד.
 • אישור הג”א.
 • הסכם עם אתר לפינוי פסולת.
 • הודעה על מינוי אחראי לביקורת.
 • הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין.
 • התחייבות למינוי קבלן רשום לביצוע המבנה.

יתכנו דרישות נוספות בהתאם לבקשה הספציפית.